Algemene voorwaarden

Door te bestellen via de website, per email of op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ”Webwinkel” : TrentDierenvoer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 85797588.
 • “Afnemer”: De potentiele afnemer van zaken en/of diensten van TrentDierenvoer.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten,

alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door TrentDierenvoer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

 1. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door TrentDierenvoer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s(€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten / bezorgkosten. Voor informatie over de bezorgkosten / verzendkosten wordt verwezen naar de leveringsvoorwaarden op de website van TrentDierenvoer.

Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen door TrentDierenvoer zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijzigingen al geplaatst zijn vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

 1. TrentDierenvoer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriele schade.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door TrentDierenvoer zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
TrentDierenvoer is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze

mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.

 1. TrentDierenvoer behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 2. Indienenvoorzovereengoedeuitvoeringvandeovereenkomstditvereistc.q.toelaat, heeft TrentDierenvoer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door TrentDierenvoer genoemde(leverings) termijn en worden bij benadering

gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan TrentDierenvoer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient TrentDierenvoer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

 1. Overschrijding van de door TrentDierenvoer opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 2. In geval TrentDierenvoer de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TrentDierenvoer op schadevergoeding onverlet.
 3. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan TrentDierenvoer te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TrentDierenvoer zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal TrentDierenvoer de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TrentDierenvoer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 3. In afwijking van lid 3 zal TrentDierenvoer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TrentDierenvoer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft TrentDierenvoer naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 1. De vorderingen van TrentDierenvoer op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan TrentDierenvoer ter kennis gekomen omstandigheden TrentDierenvoer goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien TrentDierenvoer de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de hierboven genoemde gevallen is TrentDierenvoer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van TrentDierenvoer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met TrentDierenvoer te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. M.u.v. diepvriesproducten, deze kunt u niet ruilen of retourneren.
 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan TrentDierenvoer te melden. De klant dient het product – na overleg met TrentDierenvoer – te sturen naar het door TrentDierenvoer vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het retour verzenden te dragen.
 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met TrentDierenvoer ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal TrentDierenvoer deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat TrentDierenvoer het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. TrentDierenvoer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van TrentDierenvoer of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 8. Uitvoering

TrentDierenvoer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9. Artikelen

Alle goederen die TrentDierenvoer verkoopt en levert aan afnemer kunnen door productontwikkeling en tussentijdse (prijs)wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen artikelen te allen tijde tussentijds worden aangepast of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe producten aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend contant of bij vooruitbetaling op de door TrentDierenvoer aangegeven bankrekening (IBAN NL54 RABO 0329 4502 71). Zodra uw betaling ontvangen is op ons bankrekeningnummer binnen is zal het door u bestelde product worden verzonden / bezorgd.
 2. Als de Afnemer een factuur van TrentDierenvoer niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van TrentDierenvoer op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7.
 1. Een gebrek aan het dierenvoer dient u binnen 24 uur na aflevering van het bestelde (schriftelijk) te reclameren bij TrentDierenvoer.
 2. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van TrentDierenvoer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal TrentDierenvoer de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.
 3. TrentDierenvoer garandeert de accessoires en verzorgingsproducten tegen materiaal en fabricagefouten. Indien dergelijke fouten worden waargenomen, kunnen deze artikelen binnen 7 dagen na ontvangst van het bestelde aan TrentDierenvoer worden geretourneerd met originele (kopie) van de factuur. Deze kosten van verzending komen voor rekening van afnemer. TrentDierenvoer zal dan zorgdragen voor een nieuw product of reparatie van het defecte product. Hierbij zal opnieuw de levertijd in acht worden genomen en bij ruiling worden de verzendkosten van de tweede verzending inrekening worden gebracht aan afnemer.

Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik van het product vallen niet onder deze garantie. Bij ondeskundig gebruik van de producten, of door gebruik bij doeleinden waarvoor het product niet bedoelt is, vervalt de garantie. TrentDierenvoer heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van TrentDierenvoer tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 1. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van TrentDierenvoer , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens TrentDierenvoer heeft voldaan.
 2. Ingeval TrentDierenvoer de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TrentDierenvoer op schadevergoeding onverlet die door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien TrentDierenvoer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 1. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TrentDierenvoer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 2. TrentDierenvoer zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van TrentDierenvoer is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst. TrentDierenvoer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verandering in de gezondheidstoestand van uw huisdier. TrentDierenvoer verwijst u in dit geval naar de producent van het desbetreffende product. Bij het gebruik van het product dient de gebruiksaanwijzing / handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht worden genomen. Heeft u deze niet ontvangen na ontvangst van het product (mits van toepassing ), zal u dit omgaande schriftelijk / via email melden aan TrentDierenvoer zodat deze kan zorgdragen voor toezending.
 2. Degenoemdegewichten,maten,aanbevelingenzijnuitsluitendalsindicatiebedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 3. TrentDierenvoer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en / of verlies van goederen tijdens de verzending door TNT post of Parcy of andere verzendmogelijkheden. 4. TrentDierenvoer is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van fouten tijdens het verzenden en of foutief invullen door afnemer van het bestelformulier aan TrentDierenvoer .

Artikel 15. Privacybescherming
TrentDierenvoer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. TrentDierenvoer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij TrentDierenvoer zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mailtesturen naar trentdierenvoer@zeelandnet.nl. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. TrentDierenvoer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen TrentDierenvoer en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Wij verwijzen u tevens naar onze disclaimer en bestelinfo op de website.